เกร็ดธรรมะ

posted on 29 Aug 2008 20:08 by thainature

ธรรมคุ้มครองโลก

พระท่านว่ามี  2 ข้อ หลัก 

 • หิริ --> ละอายต่อการทำความชั่ว
 • โอตัปปะ --> เกรงกลัว ต่อการทำบาป

"บุคคลที่หาได้ยาก "

        1.  บุพการี (บุคคลที่อุปการะก่อน) คือ พ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เราเกิด และยังดูแลตัวเองไม่ได้

          มีหน้าที่คือ
 • เลี้ยงบุตรไม่ให้ทำชั่ว
 • ทำแต่ความดี
 • ให้การศึกษา
 • หาสามี ภรรยาที่ควรให้
 • มอบทรัพย์มรดก
2. กตัญญูกตเวที (ผู้รู้อุปการะแล้วตอบแทน) คือ บุตร ธิดาพึงเลี้ยงดูบุพการี
 มีหน้าที่คือ
 • เลี้ยงท่านตอบ
 • ทำกิจการงานแทนท่าน
 • ดำรงวงศ์ตระกูล
 • ประพฤติตนให้ควรรับทรัพย์
 • เมื่อท่านล่วงลับ ทำบุญให้     

   อิทธิบาท 4

 • ฉันทะ   พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น (พอใจ)
 • วิริยะ     เพียรประกอบในสิ่งนั้น (สนใจ)
 • จิตตะ    เอาใจฝักใผ่ พัฒนา อย่าเพิกเฉย (ตั้งใจ)
 • วิมังสา   หมั่นไตร่ตรอง พิจารณาสั่งนั้น (เข้าใจ) 
" พระท่านว่า หากเราต้องการทำกิจกรรมการงานใดให้สำเร็จ"  พึ่งรักษาและปฏิบัติตามธรรม ดังนี้
    จะได้ผล แม้แต่ในเรื่องความรักยังใช้ได้ 
 • พอใจ     สนใจในคนนั้น พอใจในสิ่งที่เขาเป็น
 • สนใจ     ไตร่ถามสารทุกข์ สุขดิบ ความเป็นไป ความเป็นอยู่ ฯลฯ.
 • ตั้งใจ      ทำทุกอย่างให้เขาด้วยความตั้งใจโดยมิได้หวังตอบแทน
 • เข้าใจ     รักและเข้าใจ พิจารณาในความรักนั้น              
 

 

Comment

Comment:

Tweet

สอบเสร็จ จะไปแว๊บๆค่ะหลวงพี่
สัก 19 20 กย. อ่า

#2 By พุงพุง on 2008-08-29 23:10

#1 By พุงพุง on 2008-08-29 23:09